1. موضوع شناسی و مبانی نظری   
•  مفهوم فقهی-حقوقی امداد و نجات و امدادگران؛
•  مبانی و نظریه‌های حقوقی ناظر به مدیریت و مسئولیت در امداد ونجات؛
•  ظرفیت های فقه اسلامی درخصوص  مسئولیت‌های ناشی از امداد و نجات؛
•  مبانی انتفای مسئولیت کیفری و مدنی در امداد و نجات؛
•   مبانی مسئولیت مدنی و کیفری امدادگران وسازمانهای امدادگر و مدیران مربوطه؛
•   مبانی مسئولیت کیفری و مدنی حمایت از امدادگران داوطلب و غیر داوطلب؛
•  «امداد و نجات»  و «حقوق و تکالیف  شهروندی»؛
•  «امداد و نجات»  و «حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»  
•  مبانی تامین مالی امداد و نجات (بیت المال، بودجه عمومی و... )
•  مبانی نظری نقش حکومت در امداد و نجات؛
•  مبانی همکاری‌های بین المللی در امداد و نجات؛
•  مطالعه تطبیقی مبانی امداد و نجات؛
•  اصول اساسی و استانداردهای امداد و نجات؛
•  تعامل اخلاق و حقوق در امداد  نجات؛
•  مبانی نظری جبران خسارات ناشی از امداد و نجات (بیمه ها، سمن‌ها، خیریه‌ها و...)

2.  قلمرو فقهی حقوقی امداد و نجات
•  قلمرو زمانی امداد و نجات (قبل، حین و بعد از حوادث)
•  قلمرو مکانی امداد و نجات (ملی، منطقه‌ای، بین المللی)
•  اشخاص تحت پوشش امداد و نجات؛
•  امداد و نجات و حقوق محیط زیست؛
•  امداد و نجات و حقوق حیوانات؛
•  مخاطرات و بحرانهای تحت پوشش امداد و نجات.
3.  مطالعۀ تطبیقی الگوهای  فقهی-حقوقی  در خصوص امداد و نجات
•  مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورهای موفق در حمایت از امداد و نجات؛
•  مطالعه تطبیقی رویه های قضایی در دعاوی و موضوعات امداد و نجات؛
•  مطالعه تطبیقی سیستم های بیمه‌ای در خصوص حمایت  آسیب‌دیدگان ناشی از امداد و نجات؛
•  مطالعه تطبیقی شیوه‌های حقوقی موثر در ارتقای مشارکتهای امداد و نجات مردمی؛

4.  چالش‌های حقوقی امداد و نجات
•   جایگاه قانون جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران  
•  ابهامات و خلاءهای قانونی امداد و نجات در ایران
•  چالش های حقوقی تعامل بین‌المللی در امداد و نجات
•  نقد و تحلیل رویه های قضایی در امداد و نجات
•   ضرورت تدوین قانون جامع امداد و نجات
•  موانع حقوقی ارتباط موثر هلال احمر با سازمان‌های بین‌المللی فعال در امداد و نجات