- طرح  مبانی و ظرفیت‌های حقوقی و فقهی موجود در گستره مدیریت و مسئولیت در امداد و نجات؛  
- بررسی و ارایۀ راهکارهایی برای رفع ابهامات و تعارضات موجود در وظایف و اختیارات نهادهای متولی پیشگیری و مدیریت امداد و نجات؛
- تبیین حدود و قلمرو مسئولیت حقوقی و کیفری مداخله کنندگان در امداد و نجات و مدیران و چگونگی حمایت از آنان در انجام وظایف قانونی و محوله. 

امتیازات همایش :
1.  داوری مقالات
2.   چاپ مقالات برگزیده  در مجلۀ علمی-پژوهشی هلال احمر
3.  ارایه گواهی حضور به شرکت‌کنندگان
4.  اولویت حضور در   همایش بین‌المللی احتمالی  سال آتی در ژنو