حمایت کنندگان اصلی
اصلی
وزارت دادگستری
دانشگاه تهران
مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
سازمان مدیریت بحران سرار کشور
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علامه طباطبایی
معاونت حقوقی قوه قضائیه
مرکز فقهی ائمه اطهار
دانشگاه قم
دانشگاه مفید
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری